Fuktåtgärder

Fuktskador på fastigheter är ofta orsakade av luftläckage mellan olika konstruktioner eller utrymmen i bostaden eller fastigheten. Varm inomhusluft innehåller mycket vatten ånga, om den varma luften läcker igenom till ett utrymme med lägre temperatur uppstår kondens på grund av temperaturskillnaden. Denna typ av skada är mycket vanlig på äldre hus, där som regel bristfällig lufttäthet råder. Vanliga ställen där otätheter råder är vid genomgångar i grund och i tak så som ventilationsrör, vindsluckor samt övergång mellan vägg och tak. Läckagen kan även ske genom otäta material exempelvis en spontad brädpanel som saknar bakomliggande ångspärr.

Ett fungerande ventilationssystem är viktigt för att förhindra att fuktskador uppstår och att fastigheten fasad och väggar håller sig torra utan angrepp från mögel etc.

Har du problem med fukt och bristfällig ventilation? Vi kan hjälpa dig med en balanserad och kontrollerad luftväxling.

Kontakta oss!