Våra tjänster

Boldrup Klimat AB är experter på bra och energisnål inomhusmiljö. Läs om våra tjänster nedan.

Installationer

Vi utför alla typer av installationer inom ventilation och fläktteknik. Vi följer branschstandard och ser till att ingående avtal följs och våra kunder blir nöjda efter avslutad installation.

Några exempel på installationer vi kan leverera:

  • Behovsanpassande ombyggnationer och förbättringar i befintliga system.
  • Installation av energieffektiva ventilationssystem med värmeåtervinning. FTX-system. ( För kontor, lokaler, lägenheter, restauranger och villor. )
  • Installation av energieffektiva frånluftssystem med temperaturreglering. F-system. ( Vid kallare väderlek minskar installationen värmeförlusterna från fastigheten och inomhusklimatet kommer upplevas som mindre dragit och kallt. )
  • Byte eller komplettering av ventilationsdetaljer som, spiskåpor, ventildon, ljuddämpare, isolering m.m.
  • I alla luftbehandlingsinstallationer överlämnas dokumentation för drift & underhåll.
Varje installation är specifik. Kontakta gärna oss för mer information eller offertförfrågan!

Luftinjustering

En ventilationsanläggning måste vara rätt inställd för att rätt funktion ska uppnås. Fläktautomatiken måste justeras, luftflöden måste mätas och ställas in. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan förorsaka högre energikostnader med fuktskador som följd. Vi har lång erfarenhet av luftinjusteringar och fläktautomatik. Kontakta oss om du vill ha din ventilationsanläggning injusterad.

Ventilationsrengöring

I ventilationskanaler fastnar damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i våra vistelseutrymmen. Om kanalerna inte rensas regelbundet så försämras ventilationen och effektiviteten i värmeanläggningen minskar. Har du en anläggning med mekanisk ventilation rekommenderar vi att den rensas med jämna mellanrum, medan hus med självdragsventilation klarar sig något längre.

Vi utför alla typer av rengöringar för kanalsystem, aggregat och fläktar.

Utbildning

Vi utför kurser och utbildning i mätteknik för ventilationstekniker. Kurserna hålls på Locums ventilationslaboratorium på Huddingesjukhus söder om Stockholm. Förutom kurser kan vi kontrollera mätinstrument i våra godkända mätriggar av (SP) och utföra tester av tillverkares produkter.

Behöver ni hjälp med utbildning eller kontroll av instrument.

Energibesiktningar

Vi har lång erfarenhet av energianvändning och energi frågor. Alla besiktningar utförs med egen certifierad personal.

Behöver du hjälp med energibesiktning?

Kontakta oss!

 

Läs mer om deklarationer på Boverkets webbsida.

 

Styr- och reglerarbeten

Vi uppdaterar och ny installerar styrsystem för alla typer av ventilationsanläggningar. Tekniken går fort fram och en installation är ofta både ekonomisk och energieffektiv.

Kontakta oss!

Projektering & ventilationsutredningar

Vi utför projekteringsarbeten och problemlösningar för alla typer av arbeten och frågeställningar inom ventilation. Vår erfarenhet gör att vi kan rekommendera och projektera rätt lösningar från början både för ny installation och åtgärder i äldre fastigheter.

Kontakta oss!

Konsult

Vi utför projektering och problemlösning för alla typen av arbeten och frågeställningar inom ventilation. Genom åren har vi också etablerat ett gott samarbete med olika konsulter i stockholmsområdet inom området energi och VVS.

Kontakta oss!

Fuktåtgärder

Fuktskador på fastigheter är ofta orsakade av luftläckage mellan olika konstruktioner eller utrymmen i bostaden eller fastigheten. Varm inomhusluft innehåller mycket vatten ånga, om den varma luften läcker igenom till ett utrymme med lägre temperatur uppstår kondens på grund av temperaturskillnaden. Denna typ av skada är mycket vanlig på äldre hus, där som regel bristfällig lufttäthet råder. Vanliga ställen där otätheter råder är vid genomgångar i grund och i tak så som ventilationsrör, vindsluckor samt övergång mellan vägg och tak. Läckagen kan även ske genom otäta material exempelvis en spontad brädpanel som saknar bakomliggande ångspärr.

Ett fungerande ventilationssystem är viktigt för att förhindra att fuktskador uppstår och att fastigheten fasad och väggar håller sig torra utan angrepp från mögel etc.

Har du problem med fukt och bristfällig ventilation? Vi kan hjälpa dig med en balanserad och kontrollerad luftväxling.

Kontakta oss!

OVK-BESIKTNINGAR – Riks K behörighet

Från 1991 gäller lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), vilket innebär att fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera ventilationen i sina fastigheter. Kontrollen genomförs som en besiktning där ventilationssystemets funktion kontrolleras. Bland det som kontrolleras är att luftväxlingen är tillräcklig och att fastigheten har ett bra inomhusklimat. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterföljs.

Vi har lång branscherfarenhet av OVK besiktningar och problemlösning för ventilationssystem.

Kontakta oss om du behöver hjälp med OVK.

På Boverkets webbsida hittar du mer information.

Radonproblematik

Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och den egna kroppen. Genomsnittssvensken får den största stråldosen av radon i bostaden. Denna radonhalt kan vara så hög att den behöver sänkas för att inte utgöra en risk för hälsan.

Radongas mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Radongashalten uppskattas vara cirka 100 Bq/m3 i genomsnitt i svenska bostäder, något högre i småhus och något lägre i flerbostadshus.

Vi hjälper er med rätt åtgärd och installation för att motverka radon i fastigheter och bostäder.

Behöver du hjälp med radonfrågor.

Kontakta oss!

Här kan du göra en egen radonmätning.

Site made by DG Gruppen